Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

  • ЕСА Санхүүжилт

  • Факторинг санхүүжилт

  • Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт


 

ЕСА Санхүүжилтийн давуу талуу
 

Факторингийн давуу талуу

  • Аж ахуй эрхлэгч нь түүний хөрвөх чадварыг баталгаажуулах, ялангуяа эргэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотой

  • Муу зээлийн эрсдлийг багасгах

  • Баланс нийт уналт, өмчийн харьцаа өсч байна

  • Банк нь зээлдэгч, ялангуяа шинэ харилцагчдын зээл авах чадварыг шалгадаг

  • Зээлийн шугамыг хамгаалж байна

  • Бизнес эрхлэгч нь өөрийн санхүүжилтийн талаар өөрийн байр сууриа илэрхийлдэг

  • Аж ахуй эрхлэгчид төлбөрийн хугацааг богино хугацаанд нийлүүлж болно

Бидний түншүүд